Verloren uurtjes


VU

bestel-button-bol


Nederlands:

Titel: Verloren uurtjes

Tweede editie:
ISBN: 9789492469021
Jaar: 2020

Eerste editie:
ISBN: 9781616275990
Jaar: 2012Auteur: Jeroen van Luiken-Bakker
Artwork: Jasper Kloosterboer

De bundel bevat 16 gedichten en een kortverhaal.

Dit is een gedichtje speciaal voor deze kaft,
Mijn grootste spanning is
Wat u daar tussen verwacht.


Deze dichtbundel bevat opmerkelijke, romantische,oprechte en autobiografische gedichten over uiteenlopende onderwerpen. De schrijver streeft ernaar u een bijzondere blik op de wereld om ons heen te geven.
Uiteraard is die wereld, zoals dat voor een ieder geldt, beperkt tot wat hij ervaart. Hieronder volgt een fragment uit het gedicht ‘De Vogel en een Kind’

“De vogel zingt al zoekend naar een vriend
Vrienden en herinneringen vervagen
Naar de nieuwe kan men nog niet vragen”

Daarnaast treft u een verslag van ‘De Legende van Slaap aan Zee’. Een legende over mysterieuze verdwijningen en raadselachtige gebeurtenissen van een klein plaatsje aan zee, in de volksmond ‘Slaap aan Zee’ genoemd.

Vanaf deze kaft wens ik u veel plezier met dit boekje en ik hoop dat u ervan zult genieten.

Hartelijk dank voor uw interesse;
Jeroen van Luiken-Bakker

Achtergrond:

Toen in 1996 mijn overgrootvader Jelle Bakker kwam te overlijden schreef ik (toen) 15 jarige leeftijd een tekst over mijn overgrootvader die werd gepubliceerd in het huisblad van het oude van dagenhuis waar hij (tenminste) de laatste 15 jaren van zijn leven had doorgebracht, zo lang als ik hem kende. Die publicatie en die tekst deed mij sindsdien vaker de pen hanteren. Tussen toen en 2012 schreef ik een flink aantal gedichten en andere stukken van uiteenlopende aard. De bundel Verloren uurtjes bevat een selectie uit het tot dan toe geschreven werk. Het verhaal de ‘Legende van Slaap aan Zee’ is gebaseerd op legende en volksverhalen voor het eerst opgetekend door Washington Irving (1783-1859). In de eerste instantie werd het verhaal bewerkt voor een radio hoorspel voor Radio Beverwijk verhaald door Bob Blinkhof ondersteunt met effecten en muziek. Bij het schrijven van het verhaal voelde ik de behoefte om iets persoonlijks toe te voegen, ik koos een gebeurtenis die mijn oma (mijn moeders moeder) mij ooit eens had verteld. Zij was destijds dementerende en haar kinderen kennen het verhaal niet dus of het een waar gebeurd verhaal is of slechts een verzinsel van mijn oma dat zullen we nooit zeker weten. Mijn oma vertelde mij dat zij ooit toen zij pas verkering had, met wie later mijn opa zou worden, het huis was uit geslopen om stiekem met hem af te spreken. Bij thuis komst had zij flink op haar donder gehad. In het verhaal van ‘Slaap aan Zee’ loopt het echter heel anders omdat ik het verdraaid heb naar geschiktheid voor het verhaal. Waar of niet, ik vind het een prachtig eerbetoon aan mijn oma, op deze manier leeft er een stukje van haar voort.


English:

Title: Verloren uurtjes (The Little Lost Hours)

Second edition:
ISBN: 9789492469021
Jaar: 2020

First edition:
ISBN: 9781616275990
Jaar: 2012

Author: Jeroen van Luiken-Bakker
Artwork: Jasper Kloosterboer

This book contains 16 poems and a short story.


This poem on this cover was designed to be seen,
My greatest anxiety is
What you would expect to find in between

This poetry collection contains remarkable, romantic, honest and autobiographical poems covering multiple subjects. The author hopes to provide a special view of the world surrounding us. Off course that world, as is to everyone, is limited to what the author would experience.
Here you see a fragment from the poem ‘The Bird and a Child’


“The bird sings in search of a friend
Friends and memories fade
For new ones one still waits”Besides the poetry you’ll find an account of the ‘The Legend of Slaap aan Zee’. A legend about mysterious disappearances and puzzling events in a small Dutch town near the North-sea, known as ‘Sleep at Sea’.


From this side of the book I whish you happy readings and I hope you’ll enjoy it very much.

Thank you for your interest;
Jeroen van Luiken-Bakker


Background:

When in 1996 my great grandfather Jelle Bakker died I wrote then (at the age of 15) a text about my great grandfather which was published in the communiqué of the home of the elderly where he lived (at least) the last 15 years of his life, that I knew him. This publication made me pick up the pen. Between then en 2012 I wrote a variety of poems and other works. The book ‘Verloren uurtjes’ contains a selection of what I wrote up till then. The ‘Legend of Slaap aan Zee’ story was basedon folk tales and legends written down for the first time by Washington Irving (1783-1859). Initialy the story was edited for radio drama for Radio Beverwijk radio station, told by Bob Blinkhof and supported with special effects and music. During the process of writing the story I felt a need add something personal to it, I choose a happening my grandmother (my mother’s mom) once told me. She was demented at the time and her children don’t know the story thus finding out if it is a true story or not is impossible and we will never know the truth about it. My grandmother told me when she was young and just got in a relationship, with my to be grandfather, she sneaked out of the house and secretly met her boyfriend. When she came back home she got the fire-and-brimstone sermon. This story took a turn and a twist in ‘Slaap aan Zee’ to sooth the story better. Truthful or not I think of it as a worthy homage to my grandmother, this way a part of her lives on.

   Send article as PDF