Op. 1 – The Quest for a Lost Paradise


Nederlands:

Op. 1 The Quest for a Lost Paradise – The Beach Theme
——voor piano

1a. Une petit dramatique pour orgue
——-voor orgel

——-1aa. Une petit dramatique pour orgue (The Heemskerk version)
————-voor orgel (Knipscheer orgel Heemskerk)

1b. Une petit mystique pour piano
——-voor piano

1c. The Quest for a Lost Paradise – The Beach Theme – “Yolanda”
——-voor orkest

1d. Une petite mystique pour harpe
——-voor harp

Een paar jaar geleden (het hier en nu van 2016) vond ik een compositie geschreven in de fase waarin begon met het componeren van muziek, waarschijnlijk begin ’90-er jaren. Het werk droeg de titel ‘The Quest for a Lost Paradise – The beach Theme’. ‘The Quest for a Lost Paradise’ is nu een verlaten opera project end it is een van de overgebleven stukken.
Gedurende mijn elf jeugdige jaren als keyboard -niet piano- leerling aan de Muziekschool in mijn woonplaats Heemskerk (Muziekschool Heemskerk) was ik aan het experimenteren met het schrijven van mijn eigen muziek. Ik wilde niets liever schrijven dan een heuse opera. Omdat dat te kunnen keek ik naar andere muziek en (Autistisch als ik ben) schreef ik een wiskundige formule om de (juxta)positie van de noten te bepalen. Ik had de berekening gebaseerd op een stuk van Jean Michel Jarre, maar zowel de berekening als de titel van het lied zijn in de vergetelheid geraakt en verloren in tijd en ruimte. Ik denk dat het misschien een van Jarre’s Oxygens is geweest, maar ik ben daarover verre van zeker.

Het verhaal:

De korte versie van het verhaal de wannabee opera ‘The Quest for a Lost Paradise’ ging over een onontdekt land, een paradijs zou je kunnen zeggen, dat word overspoeld door een groot kwaad. Er waren nog geen personages, al wat ik in gedachten had was een tropisch strand en een prachtig oerwoud dat verruïneerd zou gaan worden. Als een echt drama wilde ik dat het verhaal een ongelukkig einde zou hebben, en dat heeft toen ongetwijfeld betekend dat ik het hele paradijs zou laten vernietigen.

Het vroege piano stuk:
The Beach Theme

Het piano stuk zou de opening worden van de opera en was getiteld ‘The Beach Theme’. We zien een strand met prachtige palmbomen en exotische dieren. Het is een zonnige dag tot het strand word overspoeld een super storm. Het piano stuk portretteert het vredige strand tot het moment dat de storm aan wal komt. In de originele afdruk staat met balpen een notitie bij maten 33 en 34 om de laatste akkoorden ‘doom’ te spelen en dan overvloeien naar een duisterder sinisterder aandoende muziek, maar deze muziek werd nooit geschreven. Het is waarschijnlijk dat ik vanaf daar de schurk wilde introduceren.

English:

Op. 1 The Quest for a Lost Paradise – The Beach Theme
——for piano

1a. Une petit dramatique pour orgue
——-for organ

——-1aa. Une petit dramatique pour orgue (The Heemskerk version)
————-for organ (Knipscheer orgel Heemskerk)

1b. Une petit mystique pour piano
——-for piano

1c. The Quest for a Lost Paradise – The Beach Theme – “Yolanda”
——-for orchestra

1d. Une petite mystique pour harpe
——-for harp

A few years ago (now being 2016) I found a composition dating back to the period in my life I first started to compose music, probably from the early 1990’s. The title of this work was ‘The Quest for a Lost Paradise – The Beach Theme’. ‘The Quest for a Lost Paradise’ is a now abandoned opera project and this is one of the remaining pieces.
During my eleven childhood years as a keyboard -not piano- student at the Heemskerk school of music (Muziekschool Heemskerk) in my home town Heemskerk I started experimenting with writing my own music. I wanted to write nothing short of an opera. To do so I started to look at other music and (Autistic as I am) I devised a mathematical calculation on the (juxta)positioning of notes. I based that calculation on a piece written by Jean Michel Jarre, both the calculation and the song it was based on faded from my memory and got lost in time and thought. I think it was one of Jarre’s Oxygens that inspired it, but I’m far from certain.The story:

The short version of the story of the would be opera ‘The Quest for a Lost Paradise’ was about an undiscovered country, a paradise if you will, that would be overwhelmed by a great evil. There were no characters yet, all I had in mind was an tropical beach near an beautiful jungle that would be ruined. Like a true drama I wanted to story to have unhappy ending, and thinking big back then that would have meant the entire destruction of this paradise.


The early piano piece:
The Beach Theme

The piano piece that would open this opera was titled ‘The Beach Theme’. We see a beach with beautiful palm trees and exotic animals. It is a sunny day until the beach is washed over by a super storm. The piano piece portraits this peaceful beach until the moment the storm hits its shores. In the original typeset there is marked in ballpoint a note to bars 33 and 34 to play the final chords like ‘doom’ and then segue at the end into a darker sinister feel of music, but this music was not composed. I would had probably intended to introduce the villain of the opera there after.


beachtheme fragment


De orgel versie(s):
Une petit dramatique pour orgue

Jaren later, zo net na het mellenium, werd het stuk herschreven voor orgel. Tegen de tijd dat het herschreven werd stond het stuk ook bekend onder de naam ‘Une petit dramatique pour orgue’. Sinds de her-ontdekking heb ik een nieuw orgelarrangement gemaakt dat gereed is voor publicatie. Er is nog een tweede orgel versie die heb ik geschreven vanuit het nieuwe arrangement. Op een goedmoment bestond er de mogelijkheid dat stuk op het Knipscheer orgel van de Dorpskerk van Heemskerk gespeeld zou worden. Het orgel heet een aantal beperkingen het stuk moest daarom deels opnieuw gearrangeerd worden voor het Knipscheer orgel. Wegens verschillende omstandigheden, waaronder het nieuwe arrangement, heeft de uitvoering nooit plaats gevonden. Een orgel versie werd opgenomen met mijn roland RD-500 stage piano in A5 orgel mode en is te beluisteren in een van de video’s boven aan.

De latere piano versie:
Une petit mystique pour piano:

Gedurende het her-arrangeren van de originele piano versie naar een orgel versie vielen mij diverse fouten op in het origineel, deze moesten gecorrigeerd worden. Mezelf realiserende dat mijn orgel versies nogal ruw waren wilde ik dat de piano versie wat meer van het strand zou reflecteren waar het stuk tenslotte allemaal omdraaide. Aldus werd ‘Une petit mystique pour piano’ geboren. In 2021 werd deze versie samen met de harp versie gepubliceerd: ISBN 9789492469243.

De orkestrale versie:
‘Yolanda’

Begin 2014 maakte ik ook een georkestreerde versie als onderdeel van mijn ontwikkelingsproces en uit pure nieuwsgierigheid. Ik heb ergens ooit opgeschreven dat ik dit stuk wilde orkestreren toen het voor het eerst schreef, maar ik was veel te jong om te begrijpen wat dat betekende. Ik schreef dingen als ‘luide Chinese gongs’ hier en ‘veel strijkers’ daar.
Toen kwam er in 2014 de mogelijkheid om mee te doen aan een competitie en ik kon daarmee een orkest opname winnen van het Brno orkest, en ik besloot dit orkest stuk af te schrijven en ermee mee te doen, helaas werd ik door tijdsdruk haastig en slordig en werd mijn inzending afgewezen. Maar desalniettemin blijf ik werken aan verbetering van de orkestratie.
Het orkestrale werk is opgedragen aan alle slachtoffers, heden, verleden en toekomstige, van tropische stormen, tyfoons en orkanen. Met in het bijzonder in gedachten de slachtoffers van de 2013 tyfoon Yolanda (Haiyan) dat zoveel rampspoed naar de Filipijnen bracht. Daarom heeft de georkestreerde versie de bijnaam ‘Yolanda’ gekregen. Het is vreemd om je te bedenken dat je eigen kinderlijke fantasie van een georkestreerd natuurgeweld voor een opera project hun nachtmerrie en dagelijkse realiteit is.

‘The Voice that was Louder than Before’
De film

Mijn eigen uitvoering, opgenomen in mijn thuisstudio, van ‘Op. 1b Une petit mystique pour piano’ zal worden gebruikt in de art-film ‘The Voice that was Louder than Before’ van regisseur Suzanne Steinberg. Het is een hele eer. Meer informatie kan worden gevonden op facebook of in de IMDB. De trailer voor de film, mijn muziek, is bij de videos boven aan te vinden.

The organ version(s):
Une petit dramatique pour orgue

Years later, in the early 2000’s, this piece was at some point re-arranged for organ. By the time this piece was re-arranged for organ it also inspired a new title, since then it was known as ‘Une petit dramatique pour orgue’. Since its re-discovery I created a new arrangement for organ and made it ready for publication. There is a second organ version that I wrote out of re-arranged organ version, at some point it might had been performed on the Knipscheer in the village church in Heemskerk, the organ has certain limitations and for the piece to be performed on the organ I needed to re-arrange certain parts. The performance never took place due to a variety of circumstances including the adjustment of the piece. The organ version as I recorded in my Roland RD-500 stage piano in A5 organ mode can be heard in one of the above videos.


The later piano version:
Une petit mystique pour piano

During the re-arranging the original piano piece to an organ version I noticed several mistakes in the original piano piece, these needed correcting. Realising my crude organ interpretations I wanted the piano version to reflect more of the beach the piece was all about, thus it became more mysterious than the organ versions. Thus was born ‘Un petit mystique pour piano’. In June 2021 this version was published along with the harpe version in a book with ISBN 9789492469243.

The orchestral version:
‘Yolanda’

Early 2014 I created an orchestrated version as well as part of my ongoing experimentation with the piece but also out of sheer curiosity. I wrote somewhere I wanted the piece orchestrated back when I first wrote the piece but I was far too young to understand what that meant. I wrote notes like ‘loud Chinese gongs’ here and ‘lots of strings’ there.
Then there came un opportunity in 2014 to participate in a competition to win a recording of an orchestral piece by the Brno orchestra, and I decided to write the orchestral arrangement and participate, unfortunately time made me hasty and sloppy and it was rejected. None the less I keep working to perfect the orchestration.
The orchestral work was dedicated to the honour all past and future victims of tropical storms, typhoons and hurricanes. With a special bearing in mind towards the victims of the 2013 typhoon Yolanda (Haiyan) that broth so much calamity to the Philippines. Thus I nicknamed the orchestral version ‘Yolanda’. It is strange to think that my childhood imagination of an orchestrated violent nature for an opera project is their nightmare and everyday reality.‘The Voice that was Louder than Before’
The movie

My own performance, recorded in my home studio, of ‘Op. 1b. Une petit mystique pour piano’ is to be featured in the art-movie ‘The Voice that was Louder than Before’ by director Suzanne Steinberg. That is quite an honour. Details can be found on facebook and IMDB. The trailer featuring my music can be found amongst the videos above.

   Send article as PDF